1. Πολιτική Επιστροφών

Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα και να ζητήσετε αντικατάστασή τους (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα στο δίκτυό μας) ή επιστροφή των χρημάτων σας, στην περίπτωση κατά την οποία με αποδεδειγμένη υπαιτιότητά μας σας παραδόθηκαν σε ελαττωματική/ προβληματική κατάσταση, όπως ενδεικτικά καταστροφές κατά την μεταφορά ή μη λειτουργικά ή εξαιτίας λαθών στην τιμολόγηση ή την αποστολή κ.λπ. ή το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε. Η επιστροφή προϋποθέτει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του παραστατικού αγοράς, να είναι στην ακριβή κατάσταση της παραλαβής, συσκευασμένο και μη χρησιμοποιημένο, καθώς και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του προβλήματος κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επιστροφών. Σημειώστε ανάλογα με το ζήτημα μπορεί να απαιτηθεί να προηγηθεί διάγνωση του ελαττώματος πριν εγκριθεί η επιστροφή.

Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας, θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα ή εσφαλμένη αποστολή προϊόντων.

Σας ενημερώνουμε πως δεν δεχόμαστε επιστροφές σε συγκεκριμένα προϊόντα για την προστασία του καταναλωτικού κοινού:
Μαξιλάρια ύπνου, γεμίσεις μαξιλαριών, παπλώματα, κουβερλί, ανωστρώματα δεν επιστρέφονται για λόγους υγιεινής.

Επίσης δεν δεχόμαστε επιστροφές σε προϊόντα ειδικής επεξεργασίας (π.χ. ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας, διάδρομοι χαλιών που κόβονται στα επιθυμητά μέτρα του πελάτη….).

Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές σε εποχιακά είδη.

 

Επιστροφές προϊόντων μπορούν να γίνουν δεκτές μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει:

 1. Να μην έχει πλυθεί
  2.
  Να μην έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο
  3.
  Να έχει όλα τα ταμπελάκια του
  4.
  Να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του.

 

 1. Ελαττωματικά Προϊόντα

Ως ελαττωματικό προϊόν μπορεί να θεωρηθεί ένα προϊόν το οποίο θα παραληφθεί από τον πελάτη σε μη ικανοποιητική εμπράγματη κατάσταση (πχ σπασμένο κ.λπ.), ή μη λειτουργικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως ελαττώματα απλές φθορές της συσκευασίας του προϊόντος εφόσον το προϊόν είναι σε ικανοποιητική εμπράγματη κατάσταση και λειτουργικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Σε περίπτωση ευθύνης της Επιχείρησης για πραγματικό ελάττωμα και έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα ενός προϊόντος συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Επιχείρηση και του Πελάτη. Υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης για άλλους λόγους δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη του προβλεπόμενου υπό του νόμου δικαιώματος (νόμιμης) υπαναχώρησης στην περίπτωση των καταναλωτικών συμβάσεων που συνάπτονται από απόσταση (όρος 3 του παρόντος). Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Επιχείρηση οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

α. Διαδικασία Δήλωσης Ελαττωματικού Προϊόντος: Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα οφείλει να δηλώσει το προϊόν ως ελαττωματικό αμέσως μετά την παράδοση (εντός της ίδιας ημέρας) ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (αν πρόκειται για αργία ή μη εργάσιμες ώρες) στα δημόσια στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση των ελαττωμάτων του προϊόντος από στελέχη της.

β. Εγγυητική Ευθύνη της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση δηλώνει ότι δραστηριοποιείται εμπορικά ως μεταπωλητής και δεν τυγχάνει κατασκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή εμπορικός διανομέας ή προμηθευτής στην ελληνική αγορά των προϊόντων τα οποία πωλεί. Ως εκ τούτου δεν παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση για τα προϊόντα αυτά και η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ του νόμου προβλεπόμενη, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στον όρο 2 του παρόντος. Τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται κατά περίπτωση με εγγύηση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του αντιπρόσωπου ή του εμπορικού διανομέα ή του προμηθευτή τους και ο Πελάτης δύναται να πληροφορείται την πολιτική και τους όρους εγγύησης για κάθε προϊόν κατόπιν επικοινωνίας του με την εταιρεία μας. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας δεν παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες και ιδίως συμβουλευτικές ως προς την σκοπιμότητα αγοράς συγκεκριμένου προϊόντος, ενόψει συγκεκριμένης εργασίας η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Συνεπώς, η Επιχείρηση ούτε θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη, ούτε εγγυάται έναντι του Πελάτη προστασία για την καταλληλότητα του προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή εργασία.

 

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 όπως ισχύει

Σε περίπτωση που η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Επιχείρησης και φυσικού προσώπου-καταναλωτή παρέχεται εκ του νόμου στον καταναλωτή δικαίωμα (αναιτιολόγητης) υπαναχώρησης από την σύμβαση κατά τα παρακάτω ειδικώς οριζόμενα: Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε υπαναχώρηση από την αγορά σας από απόσταση βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013), εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η εν λόγω υπαναχώρηση ασκείται υποχρεωτικά εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος. Σημειώστε ότι η αξιοποίηση της εν λόγω νομοθετικής πρόνοιας αφορά στην εκ των υστέρων διαπίστωση ότι τα προϊόντα που παραγγείλατε μέσω διαδικτύου δεν ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας και δεν επιθυμείτε να τα χρησιμοποιήσετε και όχι στην παροχή του δικαιώματος δοκιμαστικής ή προσωρινής χρήσης του προϊόντος. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να αποκρούσει κάθε δικαίωμα υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή το οποίο ασκείται κατά παράβαση του νόμου ή καταχρηστικώς και ιδίως αν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του καταναλωτή. Γι’ αυτό το λόγο το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Θα πρέπει να βρίσκεται στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.), η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Ως πελάτης πρέπει να μεριμνήσετε για την επιστροφή του προϊόντος και να καταβάλλεται τα έξοδα αποστολής, ενώ η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει εντός 14 ημερολογιακών ημερών το τίμημα που εισέπραξε για την αγορά του. Αποστολή: η αποστολή του προς επιστροφή προϊόντος καθώς τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη με εξαίρεση την περίπτωση όπου το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε.